Dagelijkse leiding CvB en RvT

De bestuurder is het bevoegd gezag van de organisatie, en belast met de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. Zaken als de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het strategisch beleidsplan horen bij de Raad van Toezicht. De bestuurder informeert de raad van Toezicht over de resultaten op de verschillende beleidsterreinen.

Vanaf 1 september 2018 is Yvonne de Haas bestuurder van St. DAM en St. OPOD.

De Raad van Toezicht van de personele unie (St. Dam en St. OPOD) bestaat per
1 september 2018 uit de volgende personen:

dhr. drs. M.F.J. Pistorius, voorzitter
mw. drs. W.J. Lugtenburg-Sanders, lid
mw. drs. J.D. Siskens, lid
dhr. ir. M.H. Nijboer, lid
dhr. drs. ing. A.E. Spithoven Mre Mrics, lid
dhr. H.J. Wibbens, lid
mw. mr. M.F. Groen, lid.